Menu

Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst. Tenzij MM-Trading zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Als er artikelen worden besteld bij MM-Trading, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 

2. Informatie 

Alle informatie op de website van MM-Trading is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet up to date is. MM-Trading is hiervoor niet aansprakelijk. MM-Trading is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en/of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties. 

3. Bestellen 

Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een kopie bestelling of bevestiging per e-mail met het besteloverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden normaliter binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL  ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. MM-Trading zal u hiervan op de hoogte houden. 

Als artikelen een langere levertijd hebben of tijdelijk niet geleverd kunnen worden, zal u hier binnen 4 weken via e-mail van op de hoogte worden gebracht.

MM-Trading is niet  aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL.

MM-Trading betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig worden geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van u bestelling te melden.  De levering zal dan eventueel op kosten van MM-Trading aangevuld of opnieuw worden gedaan.

4. Prijzen en betalingen 

Alle prijzen in onze brochure en prijslijst zijn in euro’s en exclusief btw.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt.  Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door MM-Trading is ontvangen. 

Voor de verzending van de artikelen brengt MM-Trading de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. 

5. Bezorging 

De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. 

De bestelling wordt normaliter binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van betaling bij  PostNL  ter bezorging aangeboden.  PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is.  Bij ‘niet thuis’ ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan MM-Trading niet aansprakelijk worden gesteld. 

6. Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan MM-Trading is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

7. Vragen / klachten 

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (melanie@mm-trading.nl) te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen bericht. 

8. Bescherming van persoonsgegevens 

MM-Trading vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. MM-Trading zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling.

9. Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van MM-Trading  en de producten van MM-Trading voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect wordt uitgesloten. MM-Trading is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.  MM-Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MM-Trading.  De aansprakelijkheid van MM-Trading is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van betreffend artikel.

10. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MM-Trading in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MM-Trading gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

11. Toepasselijk recht 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

12. Bedrijfsgegevens

MM-Trading
Postadres:
Karperstraat 78
1432 PA  Aalsmeer
E-mail:
melanie@mm-trading.nl
KvK: 34240735
BTW-nummer: 173390997B01